Research

Research
 

 

 

Learning Multiple Dense Prediction Tasks
from Partially Annotated Data

Wei-Hong Li, Xialei Liu, Hakan Bilen

 

 


 

 

Cross-domain Few-shot Learning
with Task-specific Adapters

Wei-Hong Li, Xialei Liu, Hakan Bilen

 

  

 

Learning to Impute: A General Framework
for Semi-supervised Learning

Wei-Hong Li, Chuan-Sheng Foo, Hakan Bilen

 


 

 

Knowledge Distillation for Multi-task Learning
Wei-Hong Li, Hakan Bilen

 

 
 

 

One-pass Person Re-identification by Sketched Online Discriminant Analysis
Wei-Hong Li, Zhuowei Zhong, and Wei-Shi Zheng

 


 

 

PersonRank: Detecting Important People in Images
Wei-Hong Li, Benchao Li and Wei-Shi Zheng